Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

  • Leijzer Advocatuur: Leijzer Advocatuur betreft de éénmanszaak van mr. Leijzer. Zij werkt voor eigen rekening en risico en is géén samenwerkingsverband in de zin van art. 5 lid 3 van de Verordening op de advocatuur.
  • De cliënt: degene met wie Leijzer Advocatuur een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening heeft.
  • Honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot juridische dienstverlening, aan Leijzer Advocatuur is verschuldigd, exclusief verschotten en kantoorkosten.
  • Verschotten: alle kosten, met uitzondering van de kantoorkosten, die Leijzer Advocatuur maakt bij de uitvoering van de aan Leijzer Advocatuur verstrekte opdracht.
  • Kantoorkosten: een vast percentage van het honorarium dat Leijzer Advocatuur in rekening brengt ter dekking van de kosten van kantoorfaciliteiten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht aan Leijzer Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

2.2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Leijzer Advocatuur werkzaam zijn of waren.

 

Artikel 3 Overeenkomst van opdracht

3.1. Iedere overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Leijzer Advocatuur, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW) en de werking van art. 7:407 lid 2 BW worden volledig uitgesloten.

3.2. Leijzer Advocatuur kan, bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht, slechts vertegenwoordigd worden door aan het kantoor van Leijzer Advocatuur verbonden advocaat/advocaten.

 

Artikel 4 Declaratie en betaling

4.1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt een honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

4.2. De hoogte van de tarieven kunnen tussentijds door Leijzer Advocatuur worden aangepast met maximaal 5 % per kalenderjaar. Vanaf het tijdstip dat de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.

4.3. Leijzer Advocatuur is gerechtigd van de cliënt een betaling van een voorschot op het honorarium, verschotten en kantoorkosten te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt eerst verrekend met de einddeclaratie. Leijzer Advocatuur is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is ontvangen.

4.4. Betaling dient te geschieden binnen vijf dagen na de op de declaratie vermelde datum op de wijze zoals onderaan op de declaratie vermeld. Indien betaling niet geschiedt binnen deze termijn, is Leijzer Advocatuur bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.

4.5. Indien cliënt ondanks sommatie niet betaalt, is zij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Leijzer Advocatuur genoodzaakt is te maken.

4.6. Voor de cliënt die in aanmerking is gekomen voor gefinancierde rechtsbijstand geldt dat in plaats van een honorarium verschuldigd is de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing in rekening kunnen worden gebracht. Hieronder valt de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage, alsook andere gemaakte of te maken kosten, die niet door de Raad voor Rechtsbijstand aan Leijzer Advocatuur worden vergoed.

4.7. Indien voor een cliënt een aanvraag is ingediend voor gefinancierde rechtsbijstand, en de aanvraag wordt afgewezen, ingetrokken of niet in behandeling wordt genomen, is de cliënt alsnog over alle verrichte en nog te verrichten werkzaamheden het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid  beperkt zijn tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het  krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Leijzer Advocatuur komende eigen risico.

5.2.  De in art. 5.1. opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

5.3. Leijzer Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die door Leijzer Advocatuur zijn ingeschakeld.

5.4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet ingeval van grove schuld of opzet van Leijzer Advocatuur.

5.5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Leijzer Advocatuur in verband met de door Leijzer Advocatuur verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 6 Geschillen

6.1. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Leijzer Advocatuur wordt beheerst door Nederlands recht.

6.2. Leijzer Advocatuur heeft een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op de dienstverlening van leijzer Advocatuur. De klachtenregeling wordt bij de opdrachtbevestiging gevoegd en is tevens gepubliceerd op de website.

6.3 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Leijzer Advocatuur en een cliënt kennis te nemen.

 

Artikel 7 Verstrekken stukken na sluiten dossier

7.1. Indien na afloop van de werkzaamheden de cliënt verzoekt om het verstrekken van stukken uit het dossier,  en het desbetreffende dossier is nog niet vernietigd, zal daarvoor een bedrag ad € 25,= in rekening worden gebracht voor de eerste pagina, en voor iedere daaropvolgende pagina een bedrag van € 1,= per pagina. Deze bedragen worden verhoogd met de verschuldigde BTW.

7.2. Leijzer Advocatuur zal opgave doen van het bedrag, indien de stukken nog voorhanden zijn. Na betaling zullen de verzochte stukken worden verstrekt.

 Berkelkade 11
 7201 JE Zutphen
06 - 438 712 06
 0575 - 728 741
 roos@leijzeradvocatuur.nl
0575 - 741 841